Tabienrod.com | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

หน้าแรก

 

หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น  

เข้าระบบประมูล EXTRA

วางเงินหลักประกัน EXTRA

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทาง internet 

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 

เดือน มีนาคม 2563
 
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง) 
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน7คนแต่ไม่เกิน12คน(รถตู้) 
-ไม่มีประกาศเดือนนี้
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะบรรทุก) 
 
เดือน เมษายน 2563 
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง) 
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถกระบะบรรทุก) 
-ดูประกาศ

ส่วนภูมิภาค

ประจำเดือน มีนาคม

ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง) 

จังหวัตรัง (รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัตรัง เพิ่มเติม (รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดนครพนม(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดนครศรีธรรมราช(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดน่าน(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -ดูประกาศ
จังหวัดพัทลุง(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดพิจิตร (รถเก๋ง) -ดูประกาศ
จังหวัดยโสธร(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดระยอง(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดราชบุรี(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดสตูล(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดสุพรรณบุรี(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดสุโขทัย(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดยะลา(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัดภูเก็ต(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ

ประจำเดือน เมษายน

ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งสว่นบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง) 

จังหวัดจันทบุรี(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
จังหวัฃปัตตานี(รถเก๋ง)  -ดูประกาศ
 

 

 

หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ  

ระบบการประมูล EXCLUSIVE

วางเงินหลักประกัน EXCLUSIVE

ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร

รอประกาศจากกรมการขนส่งทางบก .....