Tabienrod.com | กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.)

หน้าแรก

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้น  

 

เข้าระบบประมูล EXTRA

วางหลักประกัน EXTRA

ประกาศการนำเลขออกประมูลใหม่

กรุงเทพมหานคร

ประจำเดือน พฤษภาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563

 
-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน(รย.2) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
 

ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2563

-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน(รย.2) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคน(รย.2) (ดูประกาศ)
-ประกาศ รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)

ส่วนภูมิภาค

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563

-พะเยา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นครราชสีมา รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3)(ดูประกาศ)
-อุดรธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ประกาศที่ 1 (ดูประกาศ)
-อุดรธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ประกาศที่ 2 (ดูประกาศ)
-อุดรธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) ประกาศที่ 3 (ดูประกาศ)
-บึงกาฬ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ยะลา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-มุกดาหาร  รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สกลนคร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สงขลา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชัยนาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นคปฐม รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
 

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

-แพร่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ราชบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)
-พัทลุง รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-เชียงใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ยโสธร รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ประจวบคีรีขันธ์ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สุโขทัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นครราชสีมา รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-สตูล รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชัยนาท รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-นครปฐม รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชลบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)
-ชลบุรี รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รย.3) (ดูประกาศ)

 

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2563

-นนทบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

 

 

 

  หมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปไม่น้อยกว่า  3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา จึงทำการนำเลขออกประมูลใหม่พร้อมหมวดปกติ โดยให้ราคาเริ่มต้นเท่ากับการประมูลตามปกติ    

 

เข้าระบบประมูล EXCLUSIVE

วางหลักประกัน EXCLUSIVE

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

-เชียงใหม่ รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-อุบลราชธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-สุราษฎร์ธานี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)

-ลพบุรี รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รย.1) (ดูประกาศ)