No event in the calendar
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
เลขประมูลออกใหม่
กำหนดการประมูลหมายเลข
คู่มือการประมูล
การประมูลเลขรถเก๋ง
ประมูลเลขทะเบียนรถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
ข้อมูลการประมูล คลิ๊ก
"การประชาสัมพันธ์งานประมูล"
การประมูลเลขรถตู้
ประมูลเลขทะเบียนรถตู้ส่วนบุคคล
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การประมูลเลขรถกระบะ
ประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การประมูลเลขเสริม
ประมูลทะเบียนรถเลขเก่านำออกประมูลใหม่
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การเติมเงินเลขรถเก๋ง
เพิ่มเงิน/เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขรถตู้
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขรถกระบะ
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขเสริม
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
คู่มือรถเก๋ง
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง
คู่มือรถตู้
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้
คู่มือรถกระบะ
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ
คู่มือเลขเสริม
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
เลขเก่านำออกมาประมูลใหม่
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 02-272-5937 , 062-407-6888 , 062-407-6999
Fax. 02-272-5938 , 02-617-7898