นายธีระกุล แก้วสุวรรณ์ ขนส่งจังหวัด ได้เข้าร่วมประสภาอุตสาหกรรมจังกวัดตรังเพื่อชี้แจง เขิญชวนให้คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมเข้าร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรภสวย