ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนด แผนการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการ หรือ เป็นที่นิยมของประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศการนำเลขเก่าออกประมูลใหม่ เดือน ธันวาคม 2557

ประกาศ กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่นิยมของประชาชน สำหรับรถยนตร์นั้งส่วนบุคคลเกิน7คนแต่ไม่เกิน12คน และรถยนตร์บรรทุกส่วนบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

ประกาศการนำเลขเก่าออกประมูลใหม่ เดือน ตุลาคม 2557

ประกาศหลักเกณฑ์การประมูลเลขทะเบียนรถตู้และรถกระบะ

ประกาศหลักเกณฑ์การนำเลขเก่าออกประมูลใหม่

ประกาศเรื่อง กำหนดแผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั้งไม่เกิน ๗ คนแต่ไม่เกิน ๑๒ คน (รถตู้) และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(กระบะ) ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘

ประกาศเรื่อง กำหนดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถยนต์นั้งไม่เกิน ๗ คน ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘

ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถยนตร์นั้งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗