ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล

ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่องการคัดเลือกผู้ดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เกินเจ็นคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (ฉบับที่ 1,2)

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนที่นำอกกประมูลใหม่

ประกาศเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล หมายเลขทะเบียนรถยนตร์นั้งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๗