• กรุงเทพมหานคร
  • กรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานคร

การประมูลหมายเลขทะเบียน สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง
     - การเสนอราคาด้วยวาจา ณ ห้องประมูล
     - การเสนอราคาทางอินเตอร์เน็ต (ผ่าน www.tabienrod.com)
     - การเสนอราคาทางโทรศัพท์

กรุงเทพมหานคร

     -  ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่  กรมการขนส่งทางบก อาคาร 2 ชั้น 5 (ในวันและเวลาราชการ)

     -  ลงทะเบียนในวันประมูล  ณ สถานที่ประมูล อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก ได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

กรุงเทพมหานคร

     -  สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล)

     -  หนังสือมอบอำนาจ (กรณีไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตนเอง)

กรุงเทพมหานคร

ลงทะเบียนผ่าน  www.tabienrod.com 

*** ระบบรองรับ web browser : Google Chrome และ Mozilla Firefox เท่านั้น

 
กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

กรุงเทพมหานคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานประมูลรถเก๋ง

โทร. 02-272-5937 , 02-574-1658
(08.30น. – 16.30น. จันทร์ – ศุกร์)
ในวันและเวลาราชการ

แฟ็ก 02-617-7898
โทรศัพท์มือถือ 062 - 6155405 , 094 - 3391614

 

 

 

กรุงเทพมหานคร