ประกาศกรมการขนส่งทางบก
กำหนด วีธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลข
ทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  • โลโก้ กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน :
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888