ความเป็นมาของ กปถ.

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของ กปถ.
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัน เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

วิสัยทัศน์ กปถ.เป็นกองทุนสร้างเสริมความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

  • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
  • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
  • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
  • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน    เพื่อให้การดำเนินงานของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงได้จัดทำยุทธศาสตร์ 4 ด้าน และกำหนดกลยุทธ์ภายใต้แต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี้

ดาวน์โหลด แผนยุทธศาสตร์กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562-2564

 

แบบสอบถามความพึงพอใจของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรเงินสนับสนุนการดำเนินแผนงาน/โครงการจากกองทุนเพื่อควา,ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.

 
  • Hits: 1102
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888