การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางอินเตอร์เน็ต EXTRA

เข้าระบบการประมูล Extra

ประกาศการนำเลขออกประมูลใหม่

EXTRA เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้นๆ

อ่านเพิ่มเติม: เลขประมูลออกใหม่

  • Hits: 61218

ช่องทางการประมูล


กรุงเทพมหานคร ฯ                                                                                                                   จังหวัดต่าง ๆ

 การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ สามารถดำเนินการได้ 3 ช่องทาง                                                                         ประมูลตามแผนที่กำหนด

  1. ณ ห้องประมูล อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก                                                                                      ประมูล ณ โรงแรม หรือสถานที่ที่จังหวัดกำหนดประมูลทุกสัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของทุกเดือน
  2. โทรศัพท์ 02-272-5937 , 062-407-6888 , 062-407-6999
  3. อินเตอร์เน็ต (www.tabienrod.com)
  4. เบอร์ติดต่อบริษัทจัดการประมูล 02-061-6512,02-035-5896,064-308-2424,061-615-6359

การลงทะเบียนผู้เข้าร่วมการประมูล


ประมูล ณ ห้องประมูล อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก

ลงทะเบียนได้ที่

  • อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่ง ทางบก (ก่อนวันประมูล)
  • อาคาร 6 ชั้น 7 กรมการขนส่งทางบก (วันประมูล)

ประมูลผ่านทางโทรศัพท์ และอินเตอร์เน็ต
ลงทะเบียนได้ที่

  • อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก (ก่อนวันประมูล)
  • www.tabienrod.com

หลักประกัน ราคาเริ่มต้น และการเสนอราคา

อัตราหลักประกันการประมูล ราคาเริ่มต้น และการเพิ่มราคาการประมูลหมายเลขทะเบียน
กลุ่มหมายเลข หลักประกัน/หนึ่งหมายเลข (บาท) ราคาเริ่มต้น (บาท) เพิ่มราคาครั้งละไม่น้อยกว่า (บาท)
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค การประมูลทางโทรศัพท์ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
กลุ่ม ๑ เลขสี่ตัวเหมือน ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐
กลุ่ม ๒ เลขสามตัวเหมือน, สองตัวเหมือน, เลขตัวเดียว, เลขคู่ ๘ และเลขคู่ ๙ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๓๐,๐๐๐ ๑๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐
กลุ่ม ๓ เลขหลักพัน, เลขเรียง, เลขคู่ ๓,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๕,๐๐๐ ๓,๐๐๐ ๒,๐๐๐ ๑,๐๐๐

 

 

เลขทะเบียนที่นำออกประมูล


 

 

สิทธิประโยชน์


 


หมวดอักษรที่นำออกประมูลแล้วและภาพกราฟฟิค

ลำดับ แบบที่ ป้าย จังหวัด หมวดอักษรที่ใช้
1 1 กรุงเทพมหานคร ษง-ปัจจุบัน
  2 กรุงเทพมหานคร ฆก-ฆฮ
2 1 กระบี่ กค, กง,
  2 กระบี่ กจ,กฉ
3 1 กาญจนบุรี กจ, กฉ
  2 กาญจนบุรี กต,กท,กธ
4 1 กาฬสินธุ์ กค,กง,กจ,กฉ
5 1 กำแพงเพชร กค, กง
  2 กำแพงเพชร กจ,กฉ,กต
6 1 ขอนแก่น กค, กง
  2 ขอนแก่น กพ,กม,กย,กร
  3 ขอนแก่น กล,กว,กษ,กอ,ขก,
7 1 จันทบุรี กง, กจ
  2 จันทบุรี กล,กว
8 1 ฉะเชิงเทรา กค, กง,กจ,กฉ,กต
9 1 ชลบุรี กบ, กพ, กม, กย, กร, กล,
  2 ชลบุรี กว, กษ ,กอ,ขก,ขข ขค,ขง,ขจ,ขฉ,ขต,ขท,ขธ,ขน
10 1 ชัยนาท กค
  2 ชัยนาท กง,กจ
11 1 ชัยภูมิ กค
  2 ชัยภูมิ กง,กจ,กฉ
12 1 ชุมพร กค,กง,กจ
13 1 เชียงราย กจ, กฉ, กต
  2 เชียงราย กท,กธ,กน,กบ,กพ,กม
14 1 เชียงใหม่ กย, กร, กล, กว, กษ
  2 เชียงใหม่ กห,กอ,ขก,ขข, ขค,ขง,ขจ, ขฉ
  3 เชียงใหม่ ขต,ขท,ขธ,ขน,ขพ,ขม,ขย
15 1 ตรัง กค, กง
  2 ตรัง กจ, กฉ,กต
16 1 ตราด กค
17 1 ตาก กค,กง
18 1 นครนายก กค,กง
19 1 นครปฐม กฉ, กต, กท,กธ,กน,กบ,กพ
20 1 นครพนม กค
21 1 นครราชสีมา กธ, กน, กบ, กพ, กม
  2 นครราชสีมา กย,กร,กล,กว, กษ, กอ, ขก
  3 นครราชสีมา ขข,ขค,ขง,ขจ,ขฉ,ขต
22 1 นครศรีธรรมราช กจ, กฉ, กต,กท
  2 นครศรีธรรมราช กธ, กน,กบ,กพ,กม
23 1 นครสวรรค์ กฉ, กต, กท
  2 นครสวรรค์ กธ, กน,กบ,กพ,กม
24 1 นนทบุรี กบ, กพ, กม
  2 นนทบุรี กย, กร,กล,กว
25 1 นราธิวาส กง
26 1 น่าน กค
  2 น่าน กง
27 1 บึงกาฬ กก
28 1 บุรีรัมย์ กค, กง
  2 บุรีรัมย์ กจ, กฉ,กต
29 1 ปทุมธานี กจ, กฉ, กต
30 2 ประจวบคีรีขันธ์ กค,กง,กจ
31 1 ปราจีนบุรี กค
  2 ปราจีนบุรี กง, กจ,กฉ
32 1 ปัตตานี กค
33 1 พระนครศรีอยุธยา กจ, กฉ,กต
  2 พระนครศรีอยุธยา กท,กธ,กน,กบ
34 1 พะเยา กค
  2 พะเยา กง,กจ
35 1 พังงา กค
36 1 พัทลุง กค,กง,กจ
37 1 พิจิตร กค, กง
38 1 พิษณุโลก กจ, กฉ, กต
  2 พิษณุโลก กท,กธ,กน,กบ,กพ,กม
39 1 เพชรบุรี กค, กง
  2 เพชรบุรี กจ,กฉ
40 1 เพชรบูรณ์ กค
  2 เพชรบูรณ์ กง,กจ
  3 เพชรบูรณ์ กต
41 1 แพร่ กค, กง
  2 แพร่ กจ,กฉ
42 1 ภูเก็ต กจ, กฉ, กต, กท, กธ, กน,กบ, กพ ,กม,กย,กร
43 1 มหาสารคาม กค, กง
  2 มหาสารคาม กจ,กฉ
44 1 มุกดาหาร กค,กง
45 2 แม่ฮ่องสอน  
46 1 ยโสธร กค,กง
47 2 ยะลา  
48 1 ร้อยเอ็ด กค, กง,กจ,กฉ
  2 ร้อยเอ็ด กต
49 2 ระนอง กค
  1 ระยอง กจ, กฉ, กต, กท, กธ, ,กน, กบ ,กพ,กม,กย
50 1 ราชบุรี กจ, กฉ,กต,กท
51 1 ลพบุรี กจ, กฉ
  2 ลพบุรี กต, กท,กธ,กน,กบ
52 1 ลำปาง กจ, กฉ, กต, กท ,กธ,กน,กบ
53 1 ลำพูน กค
  2 ลำพูน กง,กจ
54 1 เลย กค
  2 เลย กง,กจ
55 1 ศรีสะเกษ กค,กง,กจ,กฉ
56 1 สกลนคร กค, กง,กจ
  2 สกลนคร กฉ,กต
57 1 สงขลา กท, กธ, กน, กบ, กพ, กม, กย,กร,กล,กว, กษ กอ,ขก
  2 สงขลา ขข,ขค,ขง,ขจ,ขฉ,ขต
58 1 สตูล กค
59 1 สมุทรปราการ กฉ
60 1 สมุทรสงคราม กข
61 1 สมุทรสาคร กค
62 1 สระแก้ว กค, กง
63 1 สระบุรี กจ, กฉ
  2 สระบุรี กต, กท,กธ,กน,กบ
64 1 สิงห์บุรี กค
65 1 สุโขทัย กค,กง,กจ,กฉ
66 1 สุพรรณบุรี กง
  2 สุพรรณบุรี กจ,กฉ,กต
67 1 สุราษฎร์ธานี กจ, กฉ, กต, กท,กธ, กน, กบ,กพ,กม,กย
68 1 สุรินทร์ กค, กง
  2 สุรินทร์ กจ,กฉ
  3 สุรินทร์  
69 1 หนองคาย กค
  2 หนองคาย กง
70 1 หนองบัวลำภู กค
71 1 อ่างทอง กค,กง,กจ
72 1 อำนาจเจริญ กค
73 1 อุดรธานี กฉ, กต, กท, กธ, กน
  2 อุดรธานี กบ, กพ,กม,กย
74 1 อุตรดิตถ์ กค,กง,กจ,กฉ
75 1 อุทัยธานี กค,กง,กจ
76 1 อุบลราชธานี กจ, กฉ, กต,กท,กธ, กน, กบ,กพ

 

 

ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล

ประกาศเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูล
หมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน
สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 

อ่านเพิ่มเติม: รถเก๋ง

  • Hits: 318523
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888