การนำเลขออกประมูลออกใหม่

EXTRA
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้นๆ

EXCLUSIVE
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน มีนาคม 2562
ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน เมษายน 2562

กรุงเทพมหานคร

ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ประจำเดือนเดือน มีนาคม 2562
จังหวัดแพร่ เลขออกประมูลใหม่พร้อมการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติในเดือน มีนาคม 62 ในวันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องสักทอง โรงแรมแม่ยมพาเลส ตามลำดับ ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888