การนำเลขออกประมูลออกใหม่

EXTRA
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลไม่ชำระราคาประมูลให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยราคาประมูลเริ่มต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ค้างชำระราคาของหมายเลขทะเบียนนั้นๆ

EXCLUSIVE
เนื่องจากหมายเลขทะเบียนรถที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไป และที่นำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตดังกล่าว บางหมายเลขทะเบียนประมูลที่ผู้ชนะการประมูลชำระราคาไม่ครบถ้วน และนำออกประมูลใหม่ทางอินเตอร์เน็ตไปครบ 3 ครั้งแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอราคา โดยราคาเริ่มต้นเท่ากับราคาเริ่มต้นของการประมูลตามปกติ

ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน มิถุนายน 2562
ประกาศ การนำเลขออกประมูลใหม่ ทางระบบ INTERNET
ประจำเดือน กรกฎาคม 2562
ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ประจำเดือนเดือน กรกฎาคม 2562
กรุงเทพมหานคร
หมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระดังกล่าวจะเปิดทำการประมูลด้วยวิธีประมูลทางวาจา พร้อมกับหารประมูลหมายเลขทะเบียนรถตามปกติ
ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2562 และในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
- ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

จังหวัด เชียงใหม่
หมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระดังกล่าวจะเปิดทำการประมูลด้วยวิธีประมูลทางวาจา พร้อมกับหารประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร ขห ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)เพิ่มเติม

จังหวัด นครราชสีมา
หมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระดังกล่าวจะเปิดทำการประมูลด้วยวิธีประมูลทางวาจา พร้อมกับหารประมูลหมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร ขห ในวันที่ 20-21 กรกฎาคม
ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน(รถเก๋ง)

ประกาศการนำเลขออกประมูล พร้อมการประมูลปกติ
ประจำเดือนเดือน สิงหาคม 2562
กรุงเทพมหานคร
หมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระดังกล่าวจะเปิดทำการประมูลด้วยวิธีประมูลทางวาจา พร้อมกับหารประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้หมวดอักษร ฮฐ ใน ปัจจุบัน ถึง วันที่ 9 สิงหาคม 2562
- ประกาศนำหมายเลขทะเบียนรถ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล7-12 คน(รถตู้)

กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888