10 อันดับแรก ใน 19 หมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด