รถเก๋ง
รถตู้
รถกระบะ
เลขประมูลออกใหม่
กำหนดการประมูลหมายเลข
คู่มือการประมูล
การประมูลเลขรถเก๋ง
ประมูลเลขทะเบียนรถเก๋ง,กระบะ 4 ประตู
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
ข้อมูลการประมูล คลิ๊ก
"การประชาสัมพันธ์งานประมูล"
การประมูลเลขรถตู้
ประมูลเลขทะเบียนรถตู้ส่วนบุคคล
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การประมูลเลขรถกระบะ
ประมูลเลขทะเบียนรถกระบะ
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การประมูลเลขเสริม
ประมูลทะเบียนรถเลขเก่านำออกประมูลใหม่
หากไม่มีเงินในระบบ
จะไม่สามารถเข้าสู่การประมูลได้
การเติมเงินเลขรถเก๋ง
เพิ่มเงิน/เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขรถตู้
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขรถกระบะ
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
การเติมเงินเลขเสริม
เติมเงิน/วางหลักประกันประมูล
คู่มือรถเก๋ง
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเก๋ง
คู่มือรถตู้
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถตู้
คู่มือรถกระบะ
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถกระบะ
คู่มือเลขเสริม
คู่มือการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ
เลขเก่านำออกมาประมูลใหม่
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
อาคาร 2 ชั้น 5 กรมการขนส่งทางบก 1032 ถ.พหลโยธิน
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

สายด่วนกรมการขนส่งทางบก
โทร 1584 หรือ 02-271-8888