หลักเกณฑ์การประมูล

ประกาศหลักเกณฑ์การประมูล

 รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน ๗ คน(รถเก๋ง)

รถยนตร์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล(รถตู้และรถกระบะ)

 กำหนดหลักเกณฑ์ วีธีการ ระยะเวลา และเงือนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่