แผนการประมูลเลขทะเบียนรถกรุงเทพมหานครประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แผนการประมูลเลขทะเบียนรถ จังหวัดต่างๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
วันที่ รถเก๋ง รถกระบะ วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถกระบะ
8-9 ต.ค. 59 4กย,4กร 15 พ.ย. 59 เพชรบูรณ์ บห
12-13 พ.ย. 59 4กศ,4กษ 21 ธ.ค. 59 พิษณุโลก บษ
26-27พ.ย. 59 4กส,4กฬ 4 ก.พ. 60 ตรัง บพ
30 พ.ย. 59 1ฒษ 4-5 ก.พ. 60 ขอนแก่น ขก
24-25ธ.ค. 59 4กล,4กว ลำปาง กบ
7-8 ม.ค. 60 4กอ,4กฮ 9 ก.พ. 60 สุราษฎร์ธานี ผฉ
25 ม.ค. 60 1ฒส 14 ก.พ.60 ตราด บต
4-5 ก.พ. 60 4กก 18 ก.พ.60 พระนครศรีอยุธยา บร
25-26 ก.พ 60 5กข,5กค 18-19 ก.พ. 60 อุตรดิตถ์ กฉ
11-12 มี.ค. 60 5กฆ,5กง 25 ก.พ. 60 หนองบัวลำภู บท
25-26มี.ค. 60 5กจ,5กฉ 25-26 ก.พ. 60 ชลบุรี ขน
29 มี.ค. 60 1ฒห เชียงใหม่ ขย
8-9 เม.ย. 60 5กช,5กฌ 4 มี.ค. 60 ระยอง ผจ
22-23 เม.ย 60 5กญ,5กฎ 4-5 มี.ค.60 นครสวรรค์ กม
13-14 พ.ค. 60 5กฐ,5กฒ
24 พ.ค. 60 1ฒฬ 11-12 มี.ค. 60 นครราชสีมา ขต
27-28 พ.ค. 60 5กณ,5กด 18-19 มี.ค. 60 กำแพงเพรช กต
10-11 มิ.ย. 60 5กต,5กถ เชียงราย กม
24-25 มิ.ย.60 5กท,5กธ 25 มี.ค. 60 สิงห์บุรี บต
22-23 ก.ค. 60 5กน,5กบ 26 มี.ค. 60 นครศรีธรรมราช ผจ
26 ก.ค. 60 1ฒอ 25-26 มี.ค. 60 สมุทรสงคราม กค
26-27 ส.ค. 60 5กผ,5กพ 22-23 เม.ย. 60 สงขลา ขต
9-10 ก.ย. 60 5กก 6 พ.ค. 60 ประจวบคีรีขันธ์ บม
23-24 ก.ย.60 5กภ,5กม 20 พ.ค. 60 บุรีรัมย์ บร
27 ก.ย. 60 1ฒฮ 21 พ.ค. 60 ปราจีนบุรี บม
27 พ.ค. 60 ศรีสะเกษ บร
27-28 พ.ค. 60 พระนครศรีอยุธยา กพ
เพรชบูรณ์ กต
3-4 มิ.ย. 60 สุพรรณบุรี กท
กระบี่ กต
10 มิ.ย. 60 ขอนแก่น ผร
10-11 มิย. 60 พิษณุโลก กย
สุรินทร์ กต
17 มิย. 60 กำแพงเพรช บย
17-18 มิ.ย. 60 อุดรธานี กร
ตาก กจ
24 มิ.ย. 60 นครปฐม ผค
24-25 มิ.ย. 60
หนองบัวลำภู กง
1 ก.ค. 60 ฉะเชิงเทรา บร
2ก.ค. 60 ลพบุรี บล
1-2 ก.ค. 60 ตรัง กท
ประจวบคีรีขันธ์ กฉ
25 ก.ค. 60 เชียงใหม่ ผอ
26 ก.ค. 60 สมุทรสาคร บฉ
15-16 ก.ค. 60 เลย กฉ
ชุมพร กฉ
22 ก.ค. 60 ปทุมธานี บธ
23 ก.ค. 60 เชียงราย ผจ
22-23 ก.ค. 60 นครศรีธรรมราช กย
29 ก.ค. 60 กาญจนบุรี บล
30 ก.ค. 60 อุบลราชธานี ผจ
29-30 ก.ค. 60 สุราษฎร์ธานี กร
5 ส.ค. 60 แพร่ บม
6 ส.ค. 60 ชุมพร บย
5-6 ส.ค. 60 ระยอง กร
19 ส.ค. 60 อุดรธานี ผต
20 ส.ค. 60 นครราชสีมา ยก
19-20 ส.ค. 60 สตูล กง
จันทบุรี กธ
26 ส.ค. 60 สุพรรณบุรี บห
26-27 ส.ค. 60 ร้อยเอ็ด กท
2 ก.ย. 60 สุรินทร์ บย
3 ก.ย. 60 อุทัยธานี บธ
2-3 ก.ย. 60 ชลบุรี ขพ
เชียงใหม่ ขร
9 ก.ย. 60 สงขลา ผน
9-10 ก.ย. 60 นครราชสีมา ขท
สระบุรี กพ
16-17 ก.ย. 60 ลพบุรี กพ
อุบลราชธานี กม
23-24 ก.ย. 60 สงขลา ขท
ราชบุรี กน
แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนการประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถกระบะ วันที่ จังหวัด รถเก๋ง รถกระบะ
8 – 9 ตุลาคม 59 กรุงเทพ 4กย , 4กร 10 มิถุนายน 60 ขอนแก่น ผร
12 – 13
พฤศจิกายน 59
กรุงเทพ 4กศ , 4กษ 10 – 11 มิถุนายน 60 กรุงเทพ 5กต , 5กถ
15 พฤศจิกายน 59 เพชรบูรณ์ บห พิษณุโลก กย
26 – 27 พฤศจิกายน 59 กรุงเทพ 4กส , 4กฬ สุรินทร์ กต
30 พฤศจิกายน,59 กรุงเทพ 1ฒษ 17 มิถุนายน 60 กำแพงเพชร บย
21 ธันวาคม 59 พิษณุโลก บษ 17 – 18 มิถุนายน 60 อุดรธานี กร
10 – 11 ธันวาคม 59 กรุงเทพ ตาก กจ
24 – 25 ธันวาคม 59 กรุงเทพ 4กล , 4กว 24 มิถุนายน 60 นครปฐม ผค
7 – 8 มกราคม 60 กรุงเทพ 4กอ , 4กฮ 24 – 25 มิถุนายน 60 กรุงเทพ 5กท , 5กธ
25 มกราคม 60 กรุงเทพ 1ฒส หนองบัวลำภู กง
4 กุมภาพันธ์ 60 ตรัง บพ 1 กรกฎาคม 60 ฉะเชิงเทรา บร
4 – 5 กุมภาพันธ์ 60 กรุงเทพ 4กก 1 – 2 กรกฎาคม 60 ตรัง กท
ขอนแก่น ขก ประจวบคีรีขันธ์ กฉ
ลำปาง กบ 2 กรกฎาคม 60 ลพบุรี บล
9 กุมภาพันธ์ 60 สุราษฎร์ธานี ผฉ 15 กรกฎาคม 60 เชียงใหม่ ผอ
15 – 16 กรกฎาคม 60 เลย กฉ
14 กุมภาพันธ์ 60 ตราด บต ชุมพร กฉ
18 กุมภาพันธ์ 60 อยุธยา บร 16 กรกฎาคม 60 สมุทรสาคร บฉ
18 – 19 กุมภาพันธ์ 60 อุตรดิตถ์ กฉ 22 กรกฎาคม 60 ปทุมธานี บธ
25 กุมภาพันธ์ 60 หนองบัวลำภู บท 22 – 23 กรกฎาคม 60 กรุงเทพ 5กน , 5กบ
25 – 26 กุมภาพันธ์ 60 กรุงเทพ 5กข , 5กค นครศรีธรรมราช กย
ชลบุรี ขน 23 กรกฎาคม 60 เชียงราย ผจ
เชียงใหม่ ขย 26 กรกฎาคม 60 กรุงเทพ 1ฒอ
4 มีนาคม 60 ระยอง ผจ 29 – 30 กรกฎาคม 60 สุราษฎร์ธานี กร
4 – 5 มีนาคม 60 นครสวรรค์ กม 30 กรกฎาคม 60 อุบลราชธานี ผจ
11 – 12 มีนาคม 60 กรุงเทพ 5กฆ , 5กง 5 สิงหาคม 60 แพร่ บม
นครราชสีมา ขต 5 – 6 สิงหาคม 60 ระยอง กร
18 – 19 มีนาคม 60 กำแพงเพชร กต 6 สิงหาคม 60 ชุมพร บย
เชียงราย กม 19 สิงหาคม 60 อุดรธานี ผต
25 มีนาคม 60 สิงห์บุรี บต 19 – 20 สิงหาคม 60 สตูล กง
25 – 26 มีนาคม 60 กรุงเทพ 5กจ , 5กฉ จันทบุรี กธ
สมุทรสงคราม กค 20 สิงหาคม 60 นครราชสีมา ยก
26 มีนาคม 60 นครศรีธรรมราช ผจ 26 สิงหาคม 60 สุพรรณบุรี บห
29 มีนาคม 60 กรุงเทพ 1ฒห 26 – 27 สิงหาคม 60 ภูเก็ต กล
กรุงเทพ 5กผ , 5กพ
1 – 2 เมษายน 60 นครปฐม กพ ร้อยเอ็ด กท
8 – 9 เมษายน 60 กรุงเทพ 5กช , 5กฌ 2 กันยายน 60 สุรินทร์ บย
22 – 23 เมษายน 60 กรุงเทพ 5กญ , 5กฎ 2 – 3 กันยายน 60 ชลบุรี ขพ
สงขลา ขต เชียงใหม่ ขร
6 พฤษภาคม 60 ประจวบคีรีขันธ์ บม 3 กันยายน 60 อุทัยธานี บธ
13 – 14 พฤษภาคม 60 กรุงเทพ 5กฐ , 5กฒ 9 กันยายน 60 สงขลา ผน
20 พฤษภาคม 60 บุรีรัมย์ บร 9 – 10 กันยายน 60 กรุงเทพ 5กก
21 พฤษภาคม 60 ปราจีนบุรี บม นครราชสีมา ขท
24 พฤษภาคม 60 กรุงเทพ 1ฒฬ สระบุรี กพ
27 พฤษภาคม 60 ศรีสะเกษ บร 16 – 17 กันยายน 60 ลพบุรี กพ
27 – 28 พฤษภาคม 60 กรุงเทพ 5กณ , 5กด อุบลราชธานี กม
พระนครศรีอยุธยา กพ 23 – 24 กันยายน 60 กรุงเทพ 5กภ , 5กม
เพชรบูรณ์ กต สงขลา ขท
3 – 4 มิถุนายน 60 สุพรรณบุรี กท ราชบุรี กน
กระบี่ กต 27 กันยายน 60 กรุงเทพ 1ฒฮ
6 มิถุนายน 60 ชลบุรี ผษ

หมายเหตุ: แผนการประมูลอาจปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์และตามความเหมาะสม