สถิติราคาเลขทะเบียนรถเก๋ง

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด 5กณ, 5กด    หมวด 5กต,5กถ  หมวด 5กท,5กธ  หมวด 5กน , 5กบ

หมวด 5กจ,5กฉ    หมวด 5กช,5กฌ  หมวด 5กญ,5กฎ  หมวด 5กฐ, 5กฒ

หมวด 4กอ,4กฮ     หมวด4กก    หมวด 5กข,5กค   หมวด 5กฆ,5กง

หมวด 4กย,4กร หมวด 4กศ, 4กษ  หมวด 4กส ,4กฬ  หมวด 4กล,4กว

 

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด 4กภ,4กม

หมวด 4กต,4กถ   หมวด 4กท,4กธ   หมวด 4กน,4กบ   หมวด 4กผ,3กพ

หมวด 4กช,4กฌ   หมวด 4กญ,4กฎ   หมวด 4กฐ,4กฒ   หมวด 4กณ,3กด

หมวด 4กข,4กค   หมวด 4กฆ,4กง   หมวด 3กก         หมวด 4กจ,4กฉ

หมวด 3กล,3กว   หมวด 3กศ,3กษ    หมวด 3กส,3กฬ  หมวด 3กอ,3กฮ

หมวด 3กธ,4กน   หมวด 3กบ,3กผ   หมวด 3กพ,3กภ   หมวด 3กม,3กย

 

การประมูล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

หมวด 3กต,3กถ   หมวด 3กท,3กร  

หมวด 3กช,3กฌ   หมวด 3กญ,3กฎ   หมวด 3กฐ,3กฒ  หมวด 3กณ,3กด

หมวด 2กอ,2กฮ   หมวด 3กข,3กค   หมวด 3กฆ,3กง  หมวด 3กจ,3กฉ

หมวด 2กม,2กย   หมวด 2กล,2กว   หมวด 2กศ,2กษ  หมวด 2กส,2กฬ

หมวด 2กบ,2กผ   หมวด 2กพ,2กภ   หมวด 2กก